Barnkonventionen

Kan själv! och FN´s konvention om barnets rättigheter

1989 antog FN´s generalförsamling konventionen om barnets rättigheter och året efter ratificerade Sverige den.
Det innebär att Västarvet ska, som regional verksamhet, vara med och förverkliga FN´s konvention om barnets rättigheter.
Vi tycker att FN´s konvention om barnets rättigheter ger oss bra verktyg för att kunna driva utvecklingsarbetet Kan själv!. Genom Konventionen får vi argument för att lägga tid och resurser på att involvera barnen i hela processen, från förstudie till färdig utställning.
Arbetet med Kan själv! tar sin utgångspunkt i den strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige som riksdagen godkände 1 december 2010 (uppdaterad 2014). I strävan efter att genomsyras av konventionens barnsyn beaktar vi alltid de fyra grundprinciperna, artiklarna 2, 3, 6 och 12, Barnets rätt till ickediskriminering, Barnets bästa i främsta rummet, Barnets rätt till utveckling och Barnets rätt att komma till tals. Vi beaktar också särskilt artikel 31.
Dessutom delar vi alltid ut FN´s konvention om barnets rättigheter till föräldrar och förskolepersonal i anslutning till utställningarna och vid föreläsningar. Det är ett sätt att uppfylla artikel 42 som handlar om att vi ska göra konventionen känd för både barn och vuxna.
I boken Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning förklarar Elisabeth Englund användningen av de fyra grundprinciperna så här. ”Grundprinciperna används för att ge stöd till varandras tolkning och förmedlar konventionens barnsyn i följande resonemang: för att kunna säkerställa barnets bästa i alla beslut får barn inte diskrimineras, de har rätt till liv, överlevnad och utveckling samt rätt att säga sin mening i frågor som rör dem.”
Vi ska försöka förklara hur vi förhåller oss till de fyra grundprinciperna .

Barnets rätt till ickediskriminering
I Kan själv! ska alla barn kunna delta oavsett språk, kön, hudfärg, religion, nationellt, etniskt eller socialt ursprung, eventuell funktionsnedsättning eller fattigdom. När det gäller ålder så har vi, för de minsta barnens bästa, valt att
sätta en åldersgräns på 0-2 år. De barn som deltar i förstudierna har vi sökt upp inom förskoleverksamheten i Västra Götalands kommuner. På det sättet har inte föräldrarnas förutsättningar varit avgörande för om barnen kunnat delta eller inte och alla barn har deltagit på samma villkor. Vi är samtidigt medvetna om att det finns barn som aldrig skulle kunna delta i våra förstudier, till exempel gömda eller papperslösa barn.
I förstudierna har vi försökt att få en god representation bland barnen även om vi inte har kunnat styra över gruppernas sammansättning.
All information om förstudierna har alla barnens föräldrar tagit del av på sitt hemspråk.
Barnens deltagande i förstudien värderas lika högt som de vuxnas och barnen har fått ett arvode, genom sin personal, för sin insats.
Kan själv! utställningarna visas på kommunala bibliotek, konsthallar eller andra offentliga rum och det ska inte kosta någonting att besöka dem. Lokalerna ligger ofta lätt tillgängliga och i utställningarna finns det plats för att åka in med rullstol, både för föräldrar och barn. Den information som vänder sig till vuxna finns på fyra olika språk, somaliska, arabiska, engelska och svenska. Informationen finns också inläst och tillgänglig på webben.

Barnets bästa i främsta rummet
I konventionens artikel 31 har vi fått reda på att små barn har rätt till kulturupplevelser som är anpassade till deras ålder. Och våra erfarenheter från både förstudier och utställningar har visat hur värdefullt det är att få kunskap från barnen om hur de vill ha det. För att kunna erbjuda små barn utställningsmiljöer som passar deras sätt att utforska och undersöka sin omvärld måste vi vända oss till barnen, experterna, och lyssna på hur de vill ha det. Vi har valt att genomföra förstudiernas fältstudier tillsammans med barnen på deras hemmaplan, i förskolan.
Förskolans läroplan, Lpfö 98, säger att förskolan ska lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen för att de på sikt aktivt ska delta i samhällslivet. Vesna Birkedahl, verksamhetschef på Förskolan Viljan har uttryckt sig så här ” Vi känner oss stolta över att våra yngsta barn får inspirera, påverka och vara en viktig del i vårt samhälle.” Lpfö 98 säger också att förskolan ska vara en trygg miljö och det är klart att det kan finnas barn som upplever det störande och oroande att det kommer främmande vuxna på besök. Inför förstudiernas fältstudier har vi diskuterat med förskolepersonalen hur dokumentationen ska gå till. Vi har inte pratat med barnen om förstudierna innan och de har inte kunnat framföra några åsikter om sitt deltagande och detta är en brist och ett misslyckande. Det är istället föräldrarna som har fått information om förstudierna och om hur dokumentationens material ska användas. Barnens föräldrar har fått föra barnens talan och det är de som har gett sitt godkännande till att barnen deltar.
Vi har varit lyhörda inför barnen under förstudierna och inget barn har tvingats delta. Barnen har hela tiden kommit i första hand och när det uppstått situationer som krävt att dokumentationen fått avbrytas så har vi gjort så.
Vi har tagit stor hänsyn till barnens integritet när det gäller hur vi använder foton och filmer där barnen finns med.
I våra rapporter anonymiserar vi barnen så att det inte ska gå att förstå vilket barn vi talar om.
Inför förstudierna har vi satt oss in i hur en pedagogisk dokumentation bör gå till och läst om små barns delaktighet för att hitta ett arbetssätt som ska ge barnen goda förutsättningar för att kunna göra sina röster hörda. Andras erfarenheter av att arbeta med små barns deltagande och inflytande har lagts till våra egna.
De beslut vi fattar när det gäller formgivning och innehåll i utställningarna bygger alltid på förstudierna. Barnens åsikter och kunskaper om hur de vill utforska och undersöka sin omvärld tillmäts stor betydelse och finns med under hela produktionen av utställningarna.
Vi tar del av forskning om de minsta barnen, deras utveckling och temat och sätter oss in i de lagar och regelverk som är relevanta för att utställningarna ska bli säkra för barnen att vistas i.

Barnets rätt till utveckling
Förstudierna är ett sätt att skapa förutsättningar för små barn att vara en del av kulturlivet i Västra Götaland. Genom förstudierna kan barnen påverka formgivning och produktion av en utställning. Vi vet att barnen inte är medvetna om vad de deltar i men kanske att barnen ändå förstår att det de gör är viktigt. Insamlandet och dokumentationen av deras ljudskapande visar barnen att vi är intresserade av det de gör.
Utställningarna ger små barn en chans att få uppleva något utanför vardagen. De behöver också få vidga sina vyer, få saker att tala om med varandra och sina vuxna. Många barn får också en chans att visa andra sidor när de hamnar i en annorlunda miljö än den vanliga.
Genom att erbjuda de allra minsta en utställningsmiljö som är anpassad till deras sätt att utforska och undersöka ger vi dem förutsättningar att styra över sitt besök och sin upplevelse. Barnen kan själva besluta vilka delar av utställningen de vill utforska, hur många gånger de vill prova någon aktivitet osv.

Barnets rätt att komma till tals
I Strategin för att stärka barnets rättigheter ingår det att ge barn förutsättningar att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. För att kunna göra det påpekar man att ”det måste finnas kunskap och utarbetade arbetssätt för hur barnets åsikter på bästa sätt kan inhämtas, utifrån barnets ålder och mognad”. Vi har valt att använda oss av det som inom förskolans värld kallas för pedagogisk dokumentation. Det är en metod som gör det möjligt för de allra minsta barnen som ännu inte har ett utvecklat språk att göra sina röster hörda.
Vi kan inte uppfylla varje enskilt barns rätt att föra fram sina åsikter om hur en utställning för dem ska se ut. Men genom att ett antal barn i målgruppens ålder får möjlighet att hjälpa oss att få svar på våra frågor och dela med sig av sina kunskaper hoppas vi att vi kan producera utställningar som passar de minsta barnen på ett bättre sätt än om inga barn alls deltagit.
De barn som deltar i förstudierna är inte medvetna om vad de bidrar med men vi hoppas att de känner att deras medverkan har varit värdefull och att deras synpunkter respekteras.
När formgivning och innehåll bestäms så tillmäts barnens kunskaper en stor betydelse.
De färdiga utställningarna provas av barn och vi justerar och förändrar utställningarna om det behövs. Även de besökande barnen får en möjlighet att komma till tals genom att vi dokumenterar hur de använder sig av utställningarna.
Det finns uttalade råd till föräldrar och personal som besöker utställningarna med sina barn. En handledning informerar om hur de ska agera för att barnen själva ska kunna bestämma över hur deras besök i utställningen ska gå till.

Vill du veta mer om FN´s konvention om barnets rättigheter, delaktighet och inflytande, läs gärna:
Barnets rätt till respekt, Janusz Korczak, Bokförlaget Natur och Kultur
Konventionen om barnets rättigheter. Med strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Regeringskansliet, 2014
Barnets bästa i främsta rummet – en pedagogisk utmaning?, E. Englund, Liber
Små barns delaktighet och inflytande, N. Johannesen, N. Sandvik, Liber
Delaktighet – på barns villkor?,Monica Nordenfors, Rådet tryggare och Mänskligare Göteborg
Förskolebarnets mänskliga rättigheter, Lars H Gustavsson, Studentlitteratur, 2011

Kommentera